Dnevna štampa

„Politikin“ 116. rođendan

Dnevna štampa

U ha­lji­ni tka­noj i pro­ša­ra­noj od ve­sti, iz­ve­šta­ja, ko­men­ta­ra, ko­lum­ni, re­por­ta­ža, osvr­ta, be­le­ški…i ukra­še­na fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je sve­do­če o do­ga­đa­ji­ma, naj­sta­ri­ja no­vin­ska da­ma na Bal­ka­nu – „Po­li­ti­ka” do­če­ka­la je svoj 116. ro­đen­dan

 

U nje­nu čast sla­vlje je pri­re­đe­no u re­sto­ra­nu „Tri še­ši­ra”. Pod ovim kro­vom za­če­ta je ide­ja o osni­va­nju li­sta, a ne­ki ka­žu i Ska­dar­li­je kao bo­em­ske če­tvr­ti. Ta­ko „Po­li­ti­ka” i duh jed­nog ne­pro­la­znog vre­me­na idu ru­ku-pod ru­ku.

Go­di­na za na­ma bi­la je te­ška, ipak, us­pe­li smo da za­dr­ži­mo ko­rak na tr­ži­štu, na­da­mo se da će­mo na­sta­vi­ti da ču­va­mo utvr­đe­ne vred­no­sti i tra­di­ci­ju. Ne­će bi­ti la­ko, ali uzda­mo se u en­tu­zi­ja­zam i ener­gi­ju po­put one sa ko­jom je i osno­va­na „Po­li­ti­ka” 1904. go­di­ne – ka­že Žar­ko Ra­kić, v. d. glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka na­šeg li­sta.

On do­da­je da se svi za­jed­no tru­de da na­pra­ve broj sa ak­tu­el­nim do­ga­đa­ji­ma i u zna­ku se­ća­nja na 116 go­di­na po­sto­ja­nja.

Po­no­sni smo što su če­stit­ke upu­ti­la mno­ga zna­čaj­na ime­na iz sve­ta po­li­ti­ke, kul­tu­re, umet­no­sti, spor­ta… Me­đu nji­ma su pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić, No­vak Đo­ko­vić, pa­tri­jarh Iri­nej, ve­li­ki broj mi­ni­sta­ra, a Lju­bi­ša Ršu­mo­vić če­stit­ku je sro­čio u pe­smu – pod­se­tio je Ra­kić.

Kao i pre vi­še od jed­nog ve­ka, „Po­li­ti­ka” je i da­nas naj­va­žni­ji i najuticajniji dnev­ni list u Sr­bi­ji, oce­nju­je Mar­ko Al­bu­no­vić, za­me­nik glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka.

Čast je i pri­vi­le­gi­ja ko­ja oba­ve­zu­je ra­di­ti u „Po­li­ti­ci”, ko­ju su ge­ne­ra­ci­je no­vi­na­ra na­či­ni­le de­lom na­še kul­tur­ne ba­šti­ne. Me­nja­le su se ured­nič­ke gar­ni­tu­re, me­nja­le su se stran­ke na vla­sti, ali je „Po­li­ti­ci” Sr­bi­ja uvek bi­la na pr­vom me­stu – na­gla­sio je Al­bu­no­vić.

Ured­ni­ci, no­vi­na­ri, lek­to­ri, fo­to-re­por­te­ri, pre­la­ma­či, ske­ne­ri­sti…stva­ra­li su ovu je­din­stve­nu no­vin­sku stra­nu u sla­vlje­nič­koj at­mos­fe­ri, uz mu­zi­ku aneg­do­te i uspo­me­ne.

Ro­đen­dan­sku tor­tu „Po­li­ti­ci” je da­ro­vao Sr­ba Jo­va­no­vić, su­o­sni­vač fe­sti­va­la po­sla­sti­ca i slat­ki­ša „Sla­dak ži­vot”.
 
Autor: Alek­san­dra Kur­teš
Izvor: Politika

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Više u Dnevna štampa

Amerika zabranjuje kineske društvene mreže?

Advertiser Serbia7. jula 2020.

I Starbucks se pridružio bojkotu reklamiranja na društvenim mrežama

Advertiser Serbia29. juna 2020.

List Danas obeležio 23. rođendan

Advertiser Serbia9. juna 2020.

Novozelandska medijska grupa prodata za jedan dolar

Advertiser Serbia25. maja 2020.

Oglas koji možete pročitati samo sa razdaljine od 2 metra

Advertiser Serbia11. maja 2020.

Profit The New York Times-a iznad očekivanja u prvom kvartalu

Advertiser Serbia6. maja 2020.

Povezanost građana je prioritet Telenora

Advertiser Serbia15. aprila 2020.

Prestaje štampanje oko 60 australijskih listova

Advertiser Serbia2. aprila 2020.

Saopštenje United Group: Tužba protiv Informera zbog obmanjivanja roditelja i dece o programima United Grupe

Advertiser Serbia23. marta 2020.

Zbog manjka toalet papira u Australiji, tabloid objavio prazne strane

Advertiser Serbia5. marta 2020.

Savet za štampu: U drugoj polovini 2019 oko 5.000 slučajeva kršenja kodeksa

Advertiser Serbia19. februara 2020.

Italija izgubila četvrtinu prodavaca novina

Advertiser Serbia17. februara 2020.

The Guardian prva medijska kuća koja je zabranila oglase naftnih kompanija

Advertiser Serbia30. januara 2020.

Voren Bafet odustao od štampanih medija, prodaje sve novine

Advertiser Serbia30. januara 2020.

Kina traži izvinjenje danskog dnevnog lista zbog karikature koronavirusa

Advertiser Serbia28. januara 2020.