Dnevna štampa

„Politikin“ 116. rođendan

Dnevna štampa

U ha­lji­ni tka­noj i pro­ša­ra­noj od ve­sti, iz­ve­šta­ja, ko­men­ta­ra, ko­lum­ni, re­por­ta­ža, osvr­ta, be­le­ški…i ukra­še­na fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je sve­do­če o do­ga­đa­ji­ma, naj­sta­ri­ja no­vin­ska da­ma na Bal­ka­nu – „Po­li­ti­ka” do­če­ka­la je svoj 116. ro­đen­dan

 

U nje­nu čast sla­vlje je pri­re­đe­no u re­sto­ra­nu „Tri še­ši­ra”. Pod ovim kro­vom za­če­ta je ide­ja o osni­va­nju li­sta, a ne­ki ka­žu i Ska­dar­li­je kao bo­em­ske če­tvr­ti. Ta­ko „Po­li­ti­ka” i duh jed­nog ne­pro­la­znog vre­me­na idu ru­ku-pod ru­ku.

Go­di­na za na­ma bi­la je te­ška, ipak, us­pe­li smo da za­dr­ži­mo ko­rak na tr­ži­štu, na­da­mo se da će­mo na­sta­vi­ti da ču­va­mo utvr­đe­ne vred­no­sti i tra­di­ci­ju. Ne­će bi­ti la­ko, ali uzda­mo se u en­tu­zi­ja­zam i ener­gi­ju po­put one sa ko­jom je i osno­va­na „Po­li­ti­ka” 1904. go­di­ne – ka­že Žar­ko Ra­kić, v. d. glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka na­šeg li­sta.

On do­da­je da se svi za­jed­no tru­de da na­pra­ve broj sa ak­tu­el­nim do­ga­đa­ji­ma i u zna­ku se­ća­nja na 116 go­di­na po­sto­ja­nja.

Po­no­sni smo što su če­stit­ke upu­ti­la mno­ga zna­čaj­na ime­na iz sve­ta po­li­ti­ke, kul­tu­re, umet­no­sti, spor­ta… Me­đu nji­ma su pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić, No­vak Đo­ko­vić, pa­tri­jarh Iri­nej, ve­li­ki broj mi­ni­sta­ra, a Lju­bi­ša Ršu­mo­vić če­stit­ku je sro­čio u pe­smu – pod­se­tio je Ra­kić.

Kao i pre vi­še od jed­nog ve­ka, „Po­li­ti­ka” je i da­nas naj­va­žni­ji i najuticajniji dnev­ni list u Sr­bi­ji, oce­nju­je Mar­ko Al­bu­no­vić, za­me­nik glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka.

Čast je i pri­vi­le­gi­ja ko­ja oba­ve­zu­je ra­di­ti u „Po­li­ti­ci”, ko­ju su ge­ne­ra­ci­je no­vi­na­ra na­či­ni­le de­lom na­še kul­tur­ne ba­šti­ne. Me­nja­le su se ured­nič­ke gar­ni­tu­re, me­nja­le su se stran­ke na vla­sti, ali je „Po­li­ti­ci” Sr­bi­ja uvek bi­la na pr­vom me­stu – na­gla­sio je Al­bu­no­vić.

Ured­ni­ci, no­vi­na­ri, lek­to­ri, fo­to-re­por­te­ri, pre­la­ma­či, ske­ne­ri­sti…stva­ra­li su ovu je­din­stve­nu no­vin­sku stra­nu u sla­vlje­nič­koj at­mos­fe­ri, uz mu­zi­ku aneg­do­te i uspo­me­ne.

Ro­đen­dan­sku tor­tu „Po­li­ti­ci” je da­ro­vao Sr­ba Jo­va­no­vić, su­o­sni­vač fe­sti­va­la po­sla­sti­ca i slat­ki­ša „Sla­dak ži­vot”.
 
Autor: Alek­san­dra Kur­teš
Izvor: Politika

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Više u Dnevna štampa

Preminuo direktor lista Danas Dušan Mitrović

Advertiser Serbia20. oktobra 2020.

Marko Albunović postavljen za novog v.d. glavnog urednika Politike

Advertiser Serbia1. oktobra 2020.

Istraživanje: Trećina građana Srbije ne veruje ni jednom mediju

Advertiser Serbia29. septembra 2020.

Međunarodna kampanja poziva na spas štampanog novinarstva

Advertiser Serbia25. septembra 2020.

Ringier Axel Springer Srbija i Blic obeležili 24. rođendan

Advertiser Serbia17. septembra 2020.

New York Times: Digitalni segment prvi put s većim prihodima od štampanog

Advertiser Serbia6. avgusta 2020.

Ukupni prihodi medija od oglašavanja u 2019 su bili 210 miliona evra

Advertiser Serbia30. jula 2020.

Istraživanje: Internet pretiče televiziju u popularnosti, ali ne i u informisanju u Srbiji

Advertiser Serbia16. jula 2020.

Amerika zabranjuje kineske društvene mreže?

Advertiser Serbia7. jula 2020.

I Starbucks se pridružio bojkotu reklamiranja na društvenim mrežama

Advertiser Serbia29. juna 2020.

List Danas obeležio 23. rođendan

Advertiser Serbia9. juna 2020.

Novozelandska medijska grupa prodata za jedan dolar

Advertiser Serbia25. maja 2020.

Oglas koji možete pročitati samo sa razdaljine od 2 metra

Advertiser Serbia11. maja 2020.

Profit The New York Times-a iznad očekivanja u prvom kvartalu

Advertiser Serbia6. maja 2020.

Povezanost građana je prioritet Telenora

Advertiser Serbia15. aprila 2020.