Mediji

Glas Ki­ne ši­ri me­ku moć dži­na u uspo­nu

Mediji

In­te­gra­ci­jom Ki­ne­skog me­đu­na­rod­nog ra­di­ja, Ki­ne­skog na­ci­o­nal­nog ra­di­ja i Cen­tral­ne te­le­vi­zi­je Ki­ne u je­din­stve­ni ser­vis, ko­ji je do­bio ime po ame­rič­kom pan­da­nu, na­sta­je je­dan od naj­ve­ćih me­dij­skih en­ti­te­ta na sve­tu, sa sko­ro 15.000 za­po­sle­nih, vi­še de­se­ti­na do­pi­sni­šta­va ši­rom sve­ta i pro­gra­mi­ma na 60 je­zi­ka

Ki­na je pro­šle sed­mi­ce na­ja­vi­la da će spo­ji­ti tri na­ci­o­nal­na me­di­ja u kon­glo­me­rat ko­ji će pod di­rekt­nom kon­tro­lom Ko­mu­ni­stič­ke par­ti­je kroz le­pe pri­če o Ki­ni ši­ri­ti uti­caj ze­mlje u sve­tu. In­te­gra­ci­jom Ki­ne­skog me­đu­na­rod­nog ra­di­ja, Ki­ne­skog na­ci­o­nal­nog ra­di­ja i Cen­tral­ne te­le­vi­zi­je Ki­ne u je­din­stve­ni Glas Ki­ne na­sta­je je­dan od naj­ve­ćih me­dij­skih en­ti­te­ta na sve­tu, sa sko­ro 15.000 za­po­sle­nih, vi­še de­se­ti­na do­pi­sni­šta­va ši­rom sve­ta i pro­gra­mi­ma na 60 je­zi­ka.

Šef ovog me­dij­skog dži­na Šen Ha­si­ong re­kao je da je cilj iz­grad­nja na­ci­o­nal­nog ser­vi­sa svet­ske kla­se ko­ji će oba­vlja­ti za­dat­ke po na­lo­gu cen­tral­ne vla­de, is­pri­ča­ti pri­ču o Ki­ni na pra­vi na­čin i po­ve­ća­ti ta­ko­zva­nu me­ku moć ze­mlje. Ime je mu­dro oda­bra­no da pa­ri­ra Gla­su Ame­ri­ke, ko­ji je osno­va­la ame­rič­ka vla­da po­sle ra­ta da pro­pa­gi­ra ame­rič­ke in­te­re­se. Naj­mno­go­ljud­ni­ja ze­mlja sve­ta odav­no je sve­pri­sut­na ši­rom pla­ne­te kroz eti­ke­tu „Mejd in Čaj­na”, ali po­sled­njih go­di­na Pe­king se tru­di da od sa­me ze­mlje na­pra­vi brend ka­ko bi stran­ci­ma po­sta­la pri­vlač­na zbog kul­tu­re i vred­no­sti, na sli­čan na­čin kao što to ra­di Ame­ri­ka. Pre­ma jed­nom is­tra­ži­va­nju ko­je na­vo­di „Eko­no­mist”, za to iz­dva­ja 10 mi­li­jar­di do­la­ra go­di­šnje, što ve­ro­vat­no pred­sta­vlja naj­ve­ću dr­žav­nu kam­pa­nju za od­no­se sa jav­no­šću. Za po­re­đe­nje, Ame­ri­ka je za jav­nu di­plo­ma­ti­ju 2014. iz­dvo­ji­la 670 mi­li­o­na do­la­ra.

 

Autor: Jelena Kavaja
Izvor: Politika

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Više u Mediji

U BiH stiže era naplate medijskog sadržaja na internetu?

Advertiser Serbia26. juna 2019.

Zajednica – ključ za održivost nezavisnih medija u Srbiji

Advertiser Serbia25. juna 2019.

Saopštenje United Group: Napadi vlasti u Srbiji na United Grupu imaju cilj da nanesu poslovnu štetu kompaniji zbog objektivnih medija

Advertiser Serbia25. juna 2019.

Žiri odabrao dobitnike nagrade V(RAB)AC 2019

Advertiser Serbia25. juna 2019.

Saopštenje United Group: Vlast u Srbiji otpočela negativnu kampanju protiv United Grupe i van granica Srbije

Advertiser Serbia20. juna 2019.

Rojtersov godišnji izveštaj: Facebook manje popularan, ali i dalje najvažniji za širenje vesti; Rastu Instagram i WhatsApp

Advertiser Serbia17. juna 2019.

UNS: REM pokrenuo postupke protiv Pinka zbog nasilja i erotskog sadržaja

Advertiser Serbia14. juna 2019.

BBC uvodi TV pretplatu starijima od 75 godina

Advertiser Serbia11. juna 2019.

Glasanje za najbolju naslovnicu uličnih novina – Liceulice u užem izboru

Advertiser Serbia10. juna 2019.

Povodom svog 22. rođendana list Danas uručio nagrade novinarima i prijateljima

Advertiser Serbia10. juna 2019.

Sedmično kretanje gledanosti TV programa do juna 2019

Advertiser Serbia6. juna 2019.

Izbor korisnika: SBB vodeći Telco brend

Advertiser Serbia4. juna 2019.

REM: Pink i Happy u martu 619 puta prekršili Zakon o oglašavanju

Advertiser Serbia3. juna 2019.

United Grupa, koja je u vlasništvu BC Partners, objavila kupovinu mobilnog operatora Tele2 Hrvatska

Advertiser Serbia1. juna 2019.

Nastavak kvalifikacija za EURO 2020 samo na NOVA S

Advertiser Serbia29. maja 2019.