Mediji

Glas Ki­ne ši­ri me­ku moć dži­na u uspo­nu

Mediji

In­te­gra­ci­jom Ki­ne­skog me­đu­na­rod­nog ra­di­ja, Ki­ne­skog na­ci­o­nal­nog ra­di­ja i Cen­tral­ne te­le­vi­zi­je Ki­ne u je­din­stve­ni ser­vis, ko­ji je do­bio ime po ame­rič­kom pan­da­nu, na­sta­je je­dan od naj­ve­ćih me­dij­skih en­ti­te­ta na sve­tu, sa sko­ro 15.000 za­po­sle­nih, vi­še de­se­ti­na do­pi­sni­šta­va ši­rom sve­ta i pro­gra­mi­ma na 60 je­zi­ka

Ki­na je pro­šle sed­mi­ce na­ja­vi­la da će spo­ji­ti tri na­ci­o­nal­na me­di­ja u kon­glo­me­rat ko­ji će pod di­rekt­nom kon­tro­lom Ko­mu­ni­stič­ke par­ti­je kroz le­pe pri­če o Ki­ni ši­ri­ti uti­caj ze­mlje u sve­tu. In­te­gra­ci­jom Ki­ne­skog me­đu­na­rod­nog ra­di­ja, Ki­ne­skog na­ci­o­nal­nog ra­di­ja i Cen­tral­ne te­le­vi­zi­je Ki­ne u je­din­stve­ni Glas Ki­ne na­sta­je je­dan od naj­ve­ćih me­dij­skih en­ti­te­ta na sve­tu, sa sko­ro 15.000 za­po­sle­nih, vi­še de­se­ti­na do­pi­sni­šta­va ši­rom sve­ta i pro­gra­mi­ma na 60 je­zi­ka.

Šef ovog me­dij­skog dži­na Šen Ha­si­ong re­kao je da je cilj iz­grad­nja na­ci­o­nal­nog ser­vi­sa svet­ske kla­se ko­ji će oba­vlja­ti za­dat­ke po na­lo­gu cen­tral­ne vla­de, is­pri­ča­ti pri­ču o Ki­ni na pra­vi na­čin i po­ve­ća­ti ta­ko­zva­nu me­ku moć ze­mlje. Ime je mu­dro oda­bra­no da pa­ri­ra Gla­su Ame­ri­ke, ko­ji je osno­va­la ame­rič­ka vla­da po­sle ra­ta da pro­pa­gi­ra ame­rič­ke in­te­re­se. Naj­mno­go­ljud­ni­ja ze­mlja sve­ta odav­no je sve­pri­sut­na ši­rom pla­ne­te kroz eti­ke­tu „Mejd in Čaj­na”, ali po­sled­njih go­di­na Pe­king se tru­di da od sa­me ze­mlje na­pra­vi brend ka­ko bi stran­ci­ma po­sta­la pri­vlač­na zbog kul­tu­re i vred­no­sti, na sli­čan na­čin kao što to ra­di Ame­ri­ka. Pre­ma jed­nom is­tra­ži­va­nju ko­je na­vo­di „Eko­no­mist”, za to iz­dva­ja 10 mi­li­jar­di do­la­ra go­di­šnje, što ve­ro­vat­no pred­sta­vlja naj­ve­ću dr­žav­nu kam­pa­nju za od­no­se sa jav­no­šću. Za po­re­đe­nje, Ame­ri­ka je za jav­nu di­plo­ma­ti­ju 2014. iz­dvo­ji­la 670 mi­li­o­na do­la­ra.

 

Autor: Jelena Kavaja
Izvor: Politika

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Više u Mediji

Novo istraživanje otkrilo pozitivan uticaj televizije na današnje društvo

Advertiser Serbia11. septembra 2019.

Vikend u znaku RTS-a

Advertiser Serbia9. septembra 2019.

BBC i tehnološke kompanije zajedno u borbi protiv dezinformacija

Advertiser Serbia9. septembra 2019.

I prva i druga nagrada za Radio Beograd na festivalu „Profest“

Advertiser Serbia8. septembra 2019.

SQUID – Aplikacija za vesti stiže i u Srbiju

Advertiser Serbia3. septembra 2019.

Sedmično kretanje gledanosti TV programa do septembra 2019

Advertiser Serbia2. septembra 2019.

Vukosavljević: Skaredni sadržaji ne mogu na televizije sa nacionalnim frekvencijama

Advertiser Serbia29. avgusta 2019.

BBC razvija vlastitog glasovnog asistenta

Advertiser Serbia29. avgusta 2019.

Štamparija Borba prodala Novosti kompaniji Media 026 iz Smedereva

Advertiser Serbia27. avgusta 2019.

Nova SBB investicija u Srbiji: Počinje besplatna digitalizacija TV signala u Kragujevcu

Advertiser Serbia27. avgusta 2019.

Više od dva miliona gledalaca sinoć bilo uz RTS

Advertiser Serbia22. avgusta 2019.

Serija BESA oduševila publiku Sarajevo Film Festivala

Advertiser Serbia21. avgusta 2019.

Televizija Beograd slavi 61. rođendan

Advertiser Serbia19. avgusta 2019.

Preminuo poznati hrvatski novinar Denis Kuljiš

Advertiser Serbia18. avgusta 2019.

Beograd izdvaja 90 miliona dinara za reklamiranje gradskog prevoza?

Advertiser Serbia18. avgusta 2019.